โครงการแก้มลิงพื้นที่ลุ่มตํ่าเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ขณะที่สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสม ในการพัฒนาพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำให้เป็นพื้นที่ควบคุมและรับน้ำหลากอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำ

 

กรมชลประทานจึงได้มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานและพื้นที่ลุ่มต่ำธรรมชาติเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อใช้กักเก็บน้ำหลากชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย โดยมอบหมายให้ทีมกรุ๊ป ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำหลากชั่วคราวในช่วงที่เกิดอุทกภัย รวมทั้งบริหารจัดการน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อประโยชน์ ในการเพาะปลูกและควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตามเวลาที่เหมาะสม โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโครงการนี้คือ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสนับสนุนต่อการพัฒนาโครงการ