โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เจ้าของโครงการ  : กรมชลประทาน

ขอบเขตงานบริการ : ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายก อีกทั้ง เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม แม้ว่าจะได้รับการต่อต้าน คัดค้านจากนักวิชาการและนักต่อต้าน แต่พระองค์ก็ทรงหาวิธีแก้ปัญหาจนในที่สุดโครงการก็ได้รับการยอมรับจากประชาชน และสามารถเดินหน้าไปได้จนสำเร็จ

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2547 สามารถกักเก็บน้ำได้ 224 ล้าน ลบ.ม. ส่งให้แก่พื้นที่ชลประทาน 185,000 ไร่

 

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการประกวดราคาและว่าจ้างผู้รับจ้างทบทวน ตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ โดยจัดให้มีการอบรม แบบ On-the-job Training