โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

เจ้าของโครงการ :  การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาความเหมาะสมของโครงการด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงินการลงทุน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด

โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ประกอบด้วยแอ่งรูปตัวยู (U) กว้าง 920 เมตร ยาว 2,275 เมตร สามารถรองรับเรือ Super Post Panamax ขนาด 100,000 DWT บรรทุกตู้สินค้าได้มากกว่า 10,000 TEU และท่าเทียบเรือ 7 ท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Gateway Port of the Sub Region) และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้า การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศคาดว่าเมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีเรือผ่านท่ามากที่สุดในโลก