โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา

เจ้าของโครงการ  : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาความเหมาะสมของโครงการด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงินการลงทุน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด

เป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) ชนิด Heavy Rail ระยะทาง 25.5 กม. 20 สถานี (พร้อมจุดรับส่งผู้โดยสาร) ความจุของระบบประมาณ 40,000 – 50,000 คน/ชม./ทิศทาง  ที่การเดินรถ 6 ตู้ต่อขบวน ระบบราง UIC 60 พร้อมรางป้อนกระแสไฟฟ้า (Third Rail System) และระบบไฟฟ้า-เครื่องกล (E&M work) ตลอดจนศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง เช่น อาคารจอดแล้วจร สถานีสำหรับระบบขนส่งสาธารณะและศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการ  เดินรถ (Depot OCC)

 

ลักษณะทางวิ่งเป็นทางวิ่งยกระดับรองรับรถไฟฟ้า 2 ทาง บนเกาะกลางถนนพหลโยธินและลำลูกกา ความยาวช่วง (Span) ทั่วไป 35 ม. บนตอม่อเสาเดี่ยว โครงสร้างคานรองรับทางวิ่งเป็นแบบ Continuous Box-Girder 3 ช่วง (รวม 105 ม.) ความยาวช่วงพิเศษ 7 แห่ง ความยาวช่วง (Span) 50-60 ม. โครงสร้างคานรองรับทางวิ่งเป็น Concrete Balance Cantilever