โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1: เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนและงานที่ปรึกษาทางด้านธรณีวิทยา

เจ้าของโครงการ : Obayashi Corporation, Nam Ngiep 1 Power Co., Ltd.

ขอบเขตงานบริการ : งานบริการที่ปรึกษาทางด้านธรณีวิทยา และจัดหาติดตั้งและตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน จัดทำรายงานและคู่มือการใช้งานต่างๆ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า290 เมกะวัตต์ ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างที่แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โครงการประกอบด้วยเขื่อนและโรงไฟฟ้าอย่างละ 2 แห่ง และอาคารประกอบอื่นๆ เขื่อนหลักเป็นเขื่อนคอนกรีตถมบดอัด (สูง 167 ม. ยาว 530 ม.) เพื่อเก็บกักน้ำโดยมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 67 ตร.กม. ครอบคลุมถึงแขวงไชยสมบูรณ์ และมีโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 272 เมกะวัตต์เพื่อส่งออกและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย โดยน้ำที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าหลักจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำด้านท้ายน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนแห่งที่สอง (สูง 20 ม. ยาว 90 ม.) และโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 18 เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน สปป.ลาว

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการให้ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน จัดทำรายงานและคู่มือการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริการที่ปรึกษาทางด้านธรณีวิทยา เช่น การจัดทำและแปลผลแผนที่ทางธรณีวิทยาอย่างละเอียดการควบคุมงาน ตรวจสอบ ให้ความเห็นและอนุมัติการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธรณีวิทยา