โครงการพัฒนาโรงงานยาสูบแห่งใหม่

เจ้าของโครงการ  : โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย

ขอบเขตงานบริการ : คัดเลือกพื้นที่โครงการ ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ

ทีมกรุ๊ปได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ และออกแบบโครงการเสร็จแล้ว จะเริ่มก่อสร้างในกลางปี 2553 เรามีศักยภาพและความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างมาบูรณาการกับงานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้โครงการสำเร็จสมบูรณ์ ได้คุณภาพตามแผนงานที่กำหนด

 

โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะย้ายโรงงานไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเทคนิคกระบวนการผลิตและพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย การย้ายโรงงานนี้นับเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทั้งในด้าน สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง การย้ายและจัดหาเครื่องจักร รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจ และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เพื่อรองรับกระบวนการบริหารจัดการหลังโรงงานแห่งใหม่เปิดดำเนินงาน อันประกอบด้วย ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ระบบฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายภายในเขตโรงงานและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโรงงานและสำนัก งานใหญ่ที่คลองเตย ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะนำมาใช้ในการบริหารงานในทุกส่วนขององค์กร ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

 

เมื่อโรงงงานแห่งใหม่นี้เปิดดำเนินงาน จะมีกำลังการผลิตประมาณ 320,000 ล้านมวนต่อปี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่นำสมัย ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลต่อไป