โครงการขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2

เจ้าของโครงการ  : การประปาส่วนภูมิภาค

ขอบเขตงานบริการ : ควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 โครงการนี้ เป็นการวางท่อน้ำประปาจากบ้านดินแดงสามัคคี ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก ลอดใต้ทะเลไปถึงบ้านพังกา อ.เกาะสมุย การก่อสร้างโครงการประกอบด้วย งานวางท่อส่งน้ำบนฝั่งสุราษฎร์ธานี ใช้ท่อเหล็กเหนียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มม. ความยาวรวมประมาณ 34 กม. งานวางท่อใต้ทะเลโดยใช้ท่อส่งน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ชั้น PN 10 ความยาวประมาณ 20 กม. และการก่อสร้างจุดขึ้น-ลงทางทะเลของท่อ ส่งน้ำ HDPE จะต่อเชื่อมกับท่อเหล็กเหนียวบริเวณ ชายหาดอ่าวพังงา และงานระบบไฟฟ้า/ระบบควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้ทีมกรุ๊ปเป็น ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง