โครงการทบทวนและปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เจ้าของโครงการ  : สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

ขอบเขตงานบริการ : จัดทำแผนแม่บท

M-MAP เป็นการศึกษาวางแผนแบบบูรณาการ ครอบคลุมในทุกมิติของระบบขนส่งมวลชนทางราง รวมถึงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชน เพื่อให้ได้แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า (ปี 2553-2572)

 

โดยใช้แนวคิดแนวเส้นทางแบบรัศมีและวงแหวน ในขั้นต้นแบ่งเป็น 8 สายทางหลัก และ 4 สายทางรอง เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ถือเป็นแผนแม่บทที่ทําให้เกิดการบูรณาการโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระบบตั๋วร่วม โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และเป็นกรอบให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง นําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป

 

ทีมกรุ๊ป เป็นผู้ศึกษา ทบทวนความเหมาะสม ของโครงข่ายการขนส่งมวลชนระบบรางแต่ละเส้นทาง รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาโครงการ จัดทําแผนการดําเนินงานในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแผนการเงินในการลงทุน กําหนดแนวทางและกลยุทธ์ ในการ ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม