โรงไฟฟ้าศรีราชา ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด

เจ้าของโครงการ : ​บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด

ขอบเขตงานบริการ : ​ศึกษา สำรวจ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ได้ทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในพื้นที่ 450 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของเอกชนรายใหญ่ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต มีกำลังสุทธิ 2,500 เมกะวัตต์ บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง มีความสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2010) โครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 40 เดือน

 

ทีมกรุ๊ปเป็นผู้ศึกษากระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการทั้งทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนการพัฒนาโครงการ