โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง

ขอบเขตงานบริการ : ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย และจัดทำแผแม่บทในระยะ 20 ปี และทำการศึกษาคัดเลือกเส้นทางที่มีความสำคัญสูงความเหมาะสมด้านนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย เพื่อให้เป็นโครงข่ายหลักของการเดินทางและขนส่งในประเทศและในภูมิภาค โดยมีแนวเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศ 21 เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 6,612 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี (ทล.359) มาศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมการเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม