โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ  : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาความเหมาะสมของโครงการด้าน เศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงินการลงทุน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด

โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – เชียงใหม่แบ่งเป็น 2 ระยะได้แก่กรุงเทพ-พิษณุโลกและพิษณุโลก-เชียงใหม่ระยะทางรวม 669 กม. โดยเป็นรถไฟที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม. ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 3.16 ชั่วโมงซึ่งทีมกรุ๊ปได้ทำการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมการเงินออกแบบกรอบรายละเอียดจัดทำเอกสารประกวดราคาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเป็นการยกระดับคุณภาพการเดินทางทั่วประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างการขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable transport)

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมในภาคเหนือ  ให้รถไฟเป็นทางเลือกหลักในการเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัย เอื้อให้เกิดการพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทาง ทั้งยังช่วยลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้า