โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ

เจ้าของโครงการ : ​การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขอบเขตงานบริการ : ​จัดทำแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน

โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ 3 แปลงรอบสถานีกลางบางซื่อรวม 218 ไร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) และส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยกระดับการให้บริการสถานีกลางบางซื่อเพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟของประเทศไทย โดยใช้แนวคิด Transit Oriented Development หรือ TOD ซึ่งจะทำให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟของประเทศ โครงการนี้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมและใช้รูปแบบ Public Private Partnership (PPP) รวมถึงมีการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามวิธีการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.2556

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ ความเหมาะสมด้านการตลาด การกำหนดรูปแบบและส่วนผสมทางธุรกิจ การจัดการแนวคิดการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวมถึงงานสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ และการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการร่วมลงทุน (Market Sounding)