โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

เจ้าของโครงการ  : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กม. เป็นหนึ่งในโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในแผนเร่งรัดตามมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนจากชานเมือง และยังมีแผนที่จะขยายแนวเส้นทางในอนาคตเพื่อรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดนครปฐม โดยเบื้องต้นเป็นงานออกแบบ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน

 

ทีมกรุ๊ป ได้รับมอบหมายจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ทำการศึกษาทบทวนความเหมาะสม จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ของการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติมประกอบด้วยสถานีบางกรวย-กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 (ฝั่งพระนคร) และการขยายเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จากสถานีตลิ่งชันไปจนถึงสถานีศาลายา และจากสถานีตลิ่งชันถึงสถานีธนบุรี-ศิริราช รวมถึงออกแบบรายละเอียดเพื่อจัดทำแบบก่อสร้างและข้อกำหนดของการก่อสร้าง และการประมาณราคาค่าก่อสร้างสถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีสะพานพระราม 6 (ฝั่งพระนคร) และการปรับแบบรายละเอียดช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และควบคุมงานก่อสร้าง

 

พร้อมกันนี้ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ทีมกรุ๊ปยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการจัดการประชุมกลุ่ม การสัมมนา การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจทัศนคติ และมีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป