โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทาง จิระ-ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ  : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาความเหมาะสมของโครงการด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงินการลงทุน

โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทาง จิระ-ขอนแก่น จากหลักกม.ที่ 266+300 (พ้นจากย่านสถานีชุมทางถนนจิระ) ไปสิ้นสุด ณ หลักกม.ที่ 454+100 (บริเวณสถานีขอนแก่น) ระยะทางประมาณ 187 กม.มีสถานีทั้งหมด 19  สถานี ป้ายหยุดรถ 7 แห่ง สะพานทางรถไฟยกระดับยาว 5.4 กม. สะพานรถไฟ 86 แห่ง Container Yard 3 แห่ง ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
ทีมกรุ๊ปดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบงานโยธาและระบบรถไฟ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา การจัดการประกวดราคา และสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน