โครงการก่อสร้างอุโมงใต้ดิน เชื่อมต่อระหว่างสถานีไฟฟ้าไฟฟ้าย่อยบางกะปิ และสถานีไฟฟ้าต้นทางชิดลม และอาคารสถานีไฟฟ้าต้นทางชิดลม

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ขอบเขตงานบริการ : ออกแบบรายละเอียด บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัทในเครือทีมกรุ๊ป เป็นบริษัทหลักในการออกแบบบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางชิดลมใหม่ และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน เชื่อมต่อระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกะปิและสถานีไฟฟ้าต้นทางชิดลม เพื่อเสริมศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าและรองรับความต้องการไฟฟ้าในย่านธุรกิจสําคัญของกรุงเทพฯ ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น

 

สถานีไฟฟ้าต้นทางชิดลมเดิมก่อสร้างเมื่อปี 2523 เพื่อรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกะปิมาจ่ายให้พื้นที่ในย่านราชประสงค์ เพลินจิต สุขุมวิท สีลม และปทุมวัน แต่เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินชนิดฉนวนด้วยน้ำมันมีปัญหาน้ำมันรั่ว ทําให้เกิดการลัดวงจรจนไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง กระทบต่อความมั่นคงของระบบจ่ายไฟฟ้าในย่านดังกล่าว กฟน. จึงตัดสินใจสร้างสถานีต้นทางชิดลมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม และสร้างอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน เชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกะปิแทนแนวสายส่งไฟฟ้าเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน

 

สถานีต้นทางชิดลมแห่งใหม่ เป็นอาคาร 10 ชั้น มีพื้นที่ 8,500 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สํานักงานและพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 230/69kV 300 MVA จํานวน 3 ลูก (ปัจจุบันติดตั้ง 2 ลูก) ระบบ SCADA ถังน้ำมันสําหรับสายไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ

 

ส่วนอุโมงค์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.60 เมตร ยาว 7 กิโลเมตร อยู่ลึกกว่า 30 เมตร ลอดใต้แนวคลองแสนแสบ อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และอุโมงค์ระบายน้ำของ กทม. ภายในติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงชนิดฉนวนด้วยน้ำมัน แรงดัน 230 กิโลโวลท์ จํานวน 3 วงจร (ปัจจุบันติดตั้ง 2 วงจร)