งานจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้โดรน โครงการทางด่วนเมืองเวียงจันทน์ ช่วงที่ 1 สปป.ลาว

เจ้าของโครงการ : Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (AIDC)

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาด้านปริมาณการจราจร สำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์ จัดทำแผนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน และให้คำปรึกษา

โครงการทางด่วนเมืองเวียงจันทน์ ช่วงที่ 1 สปป.ลาว เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองเวียงจันทน์

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน ทั้งการคาดการณ์ปริมาณจราจร รายได้ ค่าลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ออกแบบเบื้องต้น และวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมถึงสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย UAV หรืออากาศยานไร้คนขับ และประมวลผลโดยใช้วิธี Photogrammetry พร้อมทั้งจัดทำแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ที่มีความถูกต้องสูง และแผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) เพื่อนำไปใช้ออกแบบและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ