โครงการเอกชนร่วมลงทุน ในการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ ในพื้นที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ “SMART 4 – เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) ตั้งอยู่ในบริเวณสวนหลวง-สามย่านของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำน้ำทิ้งจาก การอุปโภคและบริโภคมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บริหารจัดการ บำรุงรักษา ระบบ และจ่ายน้ำที่บำบัดแล้วให้แก่สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 10 ปี และนับเป็นโครงการแรกที่ ทีมกรุ๊ปร่วมลงทุนในสัญญารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Water Recycling ขนาดกำลัง การผลิตไม่ต่ำกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรับน้ำทิ้ง จากอาคาร CU Terrace และอาคาร CU I-House มาบำบัด และปล่อยลงสู่สระน้ำของอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ซึ่งมีการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เพื่อนำส่ง ผลตรวจวัดไปยังระบบ Cloud แบบเรียลไทม์ (Real-time) สำหรับบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำ