โครงการขยายกําลังการผลิตน้ำประปาในเขตนครหลวง

เจ้าของโครงการ  : การประปานครหลวง (กปน.)

ขอบเขตงานบริการ : ควบคุมงานก่อสร้างและการคัดเลือกผู้รับจ้างสัญญาต่างๆ

ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กปน. จึงเร่งดําเนินการขยายกําลังการผลิต และวางโครงข่ายอุโมงค์ส่งน้ำให้เชื่อมต่อกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 

ทีมกรุ๊ป ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขยายโรงกรองน้ำประปามหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2538 โดยในปี 2552 เราได้ดําเนินการสํารวจและออกแบบโครงการโรงกรองน้ำประปาและท่อส่งน้ำประปามหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4

 

โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงกรองน้ำประปามหาสวัสดิ์ แบ่งเป็น 8 ระยะ แต่ละระยะจะเพิ่มกําลังการผลิตน้ำครั้งละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อระยะที่ 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะผลิตน้ำได้วันละ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร รองรับความต้องการใช้น้ำในกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี และจังหวัดนนทบุรี และเมื่อดําเนินการครบทุกระยะในปี 2560 แล้ว  จะทําให้โรงกรองน้ำประปามหาสวัสดิ์ มีกําลังการผลิตน้ำถึงวันละ 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่โรงสูบส่งน้ำ 3 โรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งเป็นโรงผลิตน้ำขนาดใหญ่ มีกําลังการผลิตสูงถึง 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดังกล่าวช่วยให้ กปน. มีกําลังการผลิต และสามารถสูบจ่ายน้ำได้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

 

ในขณะเดียวกัน ทีมกรุ๊ป ได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,200 มิลลิเมตร จากแยกทางหลวงหมายเลข 351 ผ่านใต้ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไปบรรจบกับอุโมงค์ส่งน้ำเดิม บริเวณแยกทับช้าง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เพื่อขยายบริการไปยังพื้นที่ที่ยังคงใช้น้ำบาดาล ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาแผ่นดินทรุดบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม รวมทั้งบริเวณรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบังและบางพลี ทําให้เครือข่ายระบบส่งน้ำของ กปน. สมบูรณ์ยิ่งขึ้น