โครงการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4 สปป.ลาว

เจ้าของโครงการ : ​บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงานบริการ : ​ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการเซกอง 4เอ และ 4บี โดยมอบหมายให้ ทีมกรุ๊ป ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ขอบเขตของการดำเนินงาน รวมไปถึงการสำรวจภาคสนาม สำรวจภูมิประเทศ ด้านธรณีวิทยา อุทกวิทยาเศรษกิจ สังคม ป่าไม้ และสัตว์ป่า

 

โครงการเซกอง 4เอ และ 4บี ตั้งอยู่บนลำน้ำเซกอง ทางเหนือของเมืองเซกอง ในภาคใต้ของ สปป.ลาวลักษณะโครงการเซกอง 4เอ เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด สูง 75 ม. มีอาคารระบายน้ำล้นจำนวน 6 ช่องตรงกลางแนวสันเขื่อน ส่วนของอาคารชักน้ำและโรงไฟฟ้าอยู่ทางปีกขวา และท่อผันน้ำในช่วงระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ฐานด้านปีกซ้ายของตัวเขื่อน ระดับเก็บกักน้ำสูงสูดของโครงการเซกอง 4เอ อยู่ที่ +200 ม.รทก. สามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิต 165 เมกะวัตต์

 

โครงการเซกอง 4บี เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด สูง 117 ม.มีอาคารระบายน้ำล้นจำนวน 4 ช่องตรงกลางแนวสันเขื่อน อาคารชักน้ำและโรงไฟฟ้าอยู่ทางปีกซ้าย และท่อผันน้ำในช่วงระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ฐานด้านปีกขวาของตัวเขื่อน ระดับเก็บกักน้ำสูงสูดของโครงการเซกอง 4บี อยู่ที่ +291 ม.รทก. สามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิต 175 เมกะวัตต์

 

พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ มีปริมาณเฉลี่ย 1,642.5 GWh ต่อปี ส่งขายให้แก่ประเทศไทยประมาณร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 ส่งเข้าโครงข่ายของ สปป.ลาว ตามแผนการศึกษาโครงการ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงฤดูแล้งของปี 2563 และจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี