Follow us

TEAM GROUP

Home บริการ ด้านพลังงาน

ด้านพลังงาน

ด้วยประสบการณ์ถึงสี่ทศวรรษในงานวิศวกรรม ทำให้ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการในด้านนวัตกรรมพลังงานตั้งแต่เชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ และการให้คำปรึกษาด้านวิกฤตพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบพลังงาน น้ำมันและก๊าซ เชื้อเพลิงฟอสซิล เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานสะอาด

 

» สาขาบริการ

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

พลังงานจากถ่านหิน

พลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 

โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน

โรงไฟฟ้า

สายส่ง

ปิโตรเลียมและท่อส่ง

สถานีสูบถ่าย

ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน

คลังน้ำมัน

 

การอนุรักษ์พลังงาน

การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน

 

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

ไฟฟ้าพลังน้ำ

ก๊าซชีวภาพ / ชีวมวล

พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง

พลังงานจากของเสีย

พลังงานทางเลือกสำหรับการขนส่ง

พลังงานความร้อนร่วม

 

บริการที่ปรึกษาวิศวกรอิสระและการตรวจสอบทางวิศวกรรม

 

» ผลงาน

• โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการนนทรี (ออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง) : การไฟฟ้านครหลวง

• โครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 55 MW จังหวัดลพบุรี (ออกแบบรายละเอียด) : บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

• โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนวนคร ขนาด 110 MW (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง): บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด

• โครงการก่อสร้างอุโมงค์สายไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยบางกะปิและสถานีต้นทางชิดลม (ออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : การไฟฟ้านครหลวง

• โครงการคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลอุบล บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด

• โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน และระบบรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินงาน) : บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)