Follow us

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 12 มีนาคม 2562)

รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
   
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
   
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
   – พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
   – นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
   – ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
   – คำจำกัดความของกรรมการอิสระ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม