Follow us

 

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    –  แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
   –  แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
   –  แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
   –  แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562