โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ได้รับรางรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาบริหารจัดการองค์กรเอกชน จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563