Follow us

TEAM GROUP

Home ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

 

ไตรมาส 2/61

ไตรมาส 2/60

2560

2559

2558

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)

 

 

 

 

 

รายได้จากการให้บริการ

429

416

1,590

1,648

1,485

ต้นทุนการให้บริการ*

279

244

1,034

1,026

955

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ*

109

125

448

518

480

กำไรสุทธิ

37

41

99

96

51

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)

 

 

 

 

 

สินทรัพย์หมุนเวียน

959

773

831

928

826

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

487

499

474

488

439

สินทรัพย์รวม

1,446

1,272

1,305

1,416

1,265

หนี้สินหมุนเวียน

730

641

620

931

770

หนี้สินไม่หมุนเวียน

222

215

214

196

182

หนี้สินรวม

952

856

833

1,126

952

ส่วนของผู้ถือหุ้น

494

416

472

290

313

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนทางการเงิน

 

 

 

 

 

จำนวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น)

500

2.5

2.50

1.66

1.50

ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

0.5

100

100

100

100

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.99

166.25

188.81

174.42

208.47

กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.07

0.11**

39.48

57.95

34.21

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE (%)

24.50%

24.10%

25.92%

31.95%

16.87%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม – ROA (%)

8.60%

6.30%

7.25%

7.18%

4.25%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.9

2.1

1.8

3.9

3

 

 

 

 

 

 

* รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

**คำนวนโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก