Follow us

TEAM GROUP

Home ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

 

งวด 6 เดือน (สะสม)

ม.ค.-มิ.ย. 2562

งวด 6 เดือน (สะสม)

ม.ค.-มิ.ย. 2561

2561

2560

2559

2558

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการให้บริการ

911.7

843.6

1,654.2

1,590.2

1,648.2

1,485.2

ต้นทุนการให้บริการ*

666.2

558.1

1,107.1

1,034.0

1,026.2

955.1

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ*

205.9

218.2

418.0

447.5

517.7

480.2

กำไรสุทธิ

36.2

59.2

113.6

98.7

96.2

51.3

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,381.4

959.2

1,328.8

831.1

928.2

826.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

534.5

486.5

499.2

474.0

487.7

438.6

สินทรัพย์รวม

1,915.9

1,445.7

1,828.0

1,305.1

1,415.9

1,264.7

หนี้สินหมุนเวียน

737.3

729.7

693.0

619.5

930.7

769.6

หนี้สินไม่หมุนเวียน

266.3

222.5

207.7

213.6

195.6

182.4

หนี้สินรวม

1,003.6

952.2

900.7

833.1

1,126.3

951.9

ส่วนของผู้ถือหุ้น

912.3

493.5

927.3

472.0

289.6

312.7

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนทางการเงิน

 

 

 

 

 

 

จำนวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น)

680.00

500.00

680.00

2.50

1.66

1.50

ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

0.50

0.50

0.50

100.00

100.00

100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1.34

0.99

1.36

188.81

174.42

208.47

กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.05

0.12

0.19**

0.23**

0.28**

0.16**

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม – ROA (%)

3.9%

8.6%

7.3%

7.3%

7.2%

4.3%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น – ROE (%)

7.9%

24.5%

16.2%

25.9%

32.0%

16.9%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.10

1.93

1.0

1.8

3.9

3.0

 

 

 

 

 

 

 

* รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

**คำนวนโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก