Follow us

TEAM GROUP

Home ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

วันที่/เวลา แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
11 ก.พ. 2562 18:48 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียด แนวทางการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
06 ก.พ. 2562 12:38 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-คลองใหญ่ รายละเอียด
23 ม.ค. 2562 13:01 TEAMG รายงานการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รายละเอียด
07 ม.ค. 2562 17:06 TEAMG แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไขข้อมูล) รายละเอียด
04 ม.ค. 2562 17:29 TEAMG แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
07 ธ.ค. 2561 12:42 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและจัดทำร่างเอกสารประกอบการจัดจ้างเอกชนเพื่อบริหารพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ รายละเอียด
12 พ.ย. 2561 17:34 TEAMG ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
08 พ.ย. 2561 17:02 TEAMG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
08 พ.ย. 2561 17:02 TEAMG งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
31 ต.ค. 2561 17:47 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาออกแบบเชิงหลักการในการพัฒนาเมืองการบินใหม่ บริเวณโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รายละเอียด
19 ต.ค. 2561 08:55 TEAMG แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Director) (แก้ไขคำนำหน้าชื่อ) รายละเอียด
18 ต.ค. 2561 17:45 TEAMG แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Director) รายละเอียด
04 ต.ค. 2561 08:40 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความจุโครงข่ายรถไฟและรถไฟทางคู่ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อ 3 ท่าเรือสำคัญในเขตพื้นที่ EEC รายละเอียด
28 ก.ย. 2561 18:17 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง รายละเอียด
28 ก.ย. 2561 17:15 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก รายละเอียด
15 ส.ค. 2561 17:45 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อม PPP พื้นที่สถานีกลางบางซื่อ แปลง A รายละเอียด
09 ส.ค. 2561 18:24 TEAMG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
09 ส.ค. 2561 17:10 TEAMG แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
09 ส.ค. 2561 17:09 TEAMG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด
09 ส.ค. 2561 17:09 TEAMG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
09 ส.ค. 2561 17:07 TEAMG งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด