Follow us

TEAM GROUP

Home ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
13 มิ.ย. 2565  การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
08 มิ.ย. 2565 การลงนามในบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
06 มิ.ย. 2565 กรรมการลาออก รายละเอียด
30 พ.ค. 2565 กรรมการลาออก รายละเอียด
10 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 รายละเอียด
10 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
26 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
21 เม.ย. 2565 ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
21 เม.ย. 2565 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด