Follow us

TEAM GROUP

Home ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
17 ก.ย. 2564 06:57:17 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant : PMC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะแรก รายละเอียด
07 ก.ย. 2564 17:44 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รายละเอียด
07 ก.ย. 2564 17:43 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
06 ก.ย. 2564 08:30  ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
สัญญา SV-903 ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
รายละเอียด
25 ส.ค. 2564 20:56 การลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2564 รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:46 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
19 ก.ค. 2564 18:01 รายงานการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รายละเอียด
16 มิ.ย. 2564 12:31 ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์รูฟท็อป) กับ บริษัท ชื่นศิริ จำกัด รายละเอียด
13 พ.ค. 2564 19:34 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
12 พ.ค. 2564 18:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ค. 2564 18:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP