Follow us

TEAM GROUP

Home ISO & การจัดการองค์ความรู้

ISO & การจัดการองค์ความรู้

มาตรฐานคุณภาพที่ควบคู่ไปกับการจัดการองค์ความรู้

 

ทีมกรุ๊ป ดำเนินการด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และยืนหยัดเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของเราในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสอดคล้องกับข้อบัญญัติทางกฎหมาย

 

ทีมกรุ๊ปได้ก่อตั้งหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Unit) ขึ้นเพื่อพัฒนาคลังความรู้ (Stock of Knowledge) โดยรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ตามลักษณะงาน จัดเก็บในรูปแบบ Digital File ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทางห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาจากงาน อันเป็นความรู้ที่ไม่มีสอนในตำรา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาศักยภาพ และการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน