Follow us

TEAM GROUP

Home ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Civil - Architectural - Water Resource - Geotech

1 Architect

Job Description

 • เขียนแบบShop Drawing
 • ประสานงานเพื่อเคลียร์แบบShop Drawingงานสถาปัตย์
 • ติดต่อประสานงานกับSupplierเพื่อประสานงานด้านเทคนิค

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบ อย่างน้อย 2 ปี  (อาคารสูง/คอนโด หรือเคยทำงานในโครงการรถไฟ/รถไฟฟ้า/งานการทาง)
 • Revit, Archicad, Auto Cad, Sketch up

Application form online

2 Assistant / Civil Engineer

Job Description

 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา/โครงสร้าง
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

 

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงาน/ออกแบบ อย่างน้อย 5-10 ปี  (เคยผ่านการทำงานในโครงการอุโมงค์มาก่อน)
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญ

Application form online

3 Contract Administration /Claims Specialist

Job Description

 • จัดทำเอกสารด้านการประกวดราคา
 • ดูแลเอกสาร จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอก

 

Qualification

 • เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานประกวดราคาโครงการอย่างน้อย 15 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) และสามารถใช้ MS Office ได้

Application form online

4 Cost Estimate / QS Engineer

Job Description

 • จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา
 • เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ
 • ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการถอดแบบ, ประมาณราคา อย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญ

Application form online

5 Geotechnical Engineer

Job Description

 • สำรวจงานทางธรณีวิทยา, เจาะสำรวจเก็บข้อมูลชั้นดิน และทดสอบในสนาม
 • ตรวจสอบงานธรณีวิทยาและสภาพธรณีวิทยาของงานอุโมงค์ รวมถึงงานตรวจสอบการขุดเจาะอุโมงค์โดยใช้เครื่องเจาะ TBM (Tunnel Boring Machine)
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านออกแบบงานฐานรากมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) และสามารถใช้ MS Office ได้

Application form online

6 Highway Engineer

Job Description

 • ออกแบบงานโครงสร้างงานสะพาน, ถนน, รถไฟ-รถไฟฟ้า, ทางด่วน, สนามบิน หรือโครงการที่เกี่ยวกับงานการทาง
 • จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการคุมงาน/ออกแบบโครงสร้าง อย่างน้อย 2 ปี (โครงการงานสะพาน, ถนน, รถไฟ-รถไฟฟ้า, ทางด่วน, สนามบิน หรือโครงการที่เกี่ยวกับงานการทาง)
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญ

Application form online

7 Inspector (Civil)

Job Description

 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตถ์
 • จัดทำรายการMethod Statement

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปวส. สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอาคารสูง/คอนโด อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถควบคุมงานด้านโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมในโครงการอาคารสูง/คอนโดได้

Application form online

8 Project Manager

Job Description

 • วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงการ
 • ทบทวน ปรับปรุงแผนงาน
 • กำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก่บุคลากรในโครงการ

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอาคารสูง/คอนโด อย่างน้อย 12 ปี และเคยเป็น Project Manager ในโครงการดังกล่าว อย่างน้อย 2 โครงการ
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

Application form online

9 Project Director

Job Description

 • บริหารโครงการ ทบทวน ปรับปรุงแผนงานตามความจำเป็น
 • กำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก่บุคลากรโครงการ
 • ทบทวน ปรับปรุงแผนงาน

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานโครงการอาคารสูง/คอนโด อย่างน้อย 15 ปี, มีความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงการ
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ หรือวุฒิ

Application form online

10 Site / Project Engineer (Civil)

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอาคารสูง/คอนโด อย่างน้อย 2 – 5 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญ

Application form online

11 Structural Engineer

Job Description

 • ออกแบบงานอาคาร โรงงาน โกดัง โรงพยาบาล สะพาน และอื่นๆ ทั้งงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(Ultimate Strength Design)และงานโครงสร้างเหล็ก(ASD&LRFD)ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบโครงสร้าง อย่างน้อย 5 ปี (โครงการงานสะพาน, ถนน, รถไฟ-รถไฟฟ้า, ทางด่วน, สนามบิน หรือโครงการที่เกี่ยวกับงานการทาง)
 • SAP, SAFE, ETAB, AutoCAD, Revit

Application form online

12 Water Resource Engineer

Job Description

 • วางแผนงานโครงการ และดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้เสร็จตามกำหนดเวลา
 • ออกแบบรายละเอียดงานด้านแหล่งน้ำ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอก

 

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 • มีประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานศึกษาจัดทำแผนหลัก (Master Plan) งานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) หรืองานออกแบบ เกี่ยวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำด้วยคลองเปิดหรือระบบท่อ ระบบกระจายน้ำ ระบบระบายน้ำ หรืองานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

Application form online

Electrical - Mechanical

1 CAD/BIM Operator

Job Description

 • ออกแบบ เขียนแบบงานระบบเครื่องกลต่างๆ
 • จัดเตรียมข้อมูลงาน ผลิตแบบโครงสร้างด้วย BIM
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน

 

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านเขียนแบบระบบเครื่องกลต่างๆ (HVAC, Sanitary, Fire Protection, Industrial Piping, ETC) อย่างน้อย 2 ปี
 • Auto CAD, BIM, Revit

Application form online

2 Electrical Engineer

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งโครงการ / เคลียร์แบบ อ่านและเขียน Drawing
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

 

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบ/ควบคุมงาน อย่างน้อย 0 – 3 ปี
 • AutoCad, Revit, Microsoft office

Application form online

3 Inspector (Electrical)

Job Description

 • ดูแลควบคุมงานระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบแบบงานระบบก่อนนำไปใช้หน้างาน
 • ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอาคารสูง/คอนโด อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้าในโครงการอาคารสูง/คอนโดได้

Application form online

4 Inspector (Mechanical)

Job Description

 • ดูแลควบคุมงานเครื่องกลและสุขาภิบาล
 • ตรวจสอบแบบก่อนนำไปใช้หน้างาน
 • ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปวส. สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอาคารสูง/คอนโด อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถควบคุมงานด้านเครื่องกล และระบบสุขาภิบาลในโครงการอาคารสูง/คอนโดได้

Application form online

5 Mechanical Engineer

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งโครงการ / เคลียร์แบบ อ่านและเขียน Drawing
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

 

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบระบบเครื่องกล อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านเขียนแบบระบบเครื่องกล (HVAC / Fire Protection)

Application form online

6 Senior Electrical Engineer

Job Description

 • ออกแบบระบบเครื่องกลและส่วนที่เกี่ยวข้อง ของสถานีรถไฟฟ้า เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบ  ระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบอัคคีภัย,ระบบขนส่งคน ลิฟท์,บันไดเลื่อน เป็นต้น
 • เคลียร์แบบ อ่านและเขียน Drawing
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอก

 

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 10 ปี
 • หากเคยทำโครงการรถไฟ/รถไฟฟ้ามา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Application form online

7 Senior Mechanical Engineer

Job Description

 • ออกแบบระบบเครื่องกลและส่วนที่เกี่ยวข้อง ของสถานีรถไฟฟ้า เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบ  ระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบอัคคีภัย,ระบบขนส่งคน ลิฟท์,บันไดเลื่อน เป็นต้น
 • เคลียร์แบบ อ่านและเขียน Drawing
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอก

 

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบระบบเครื่องกล อย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านเขียนแบบระบบเครื่องกลต่างๆ (HVAC, Sanitary, Fire Protection, Industrial Piping, ETC)

Application form online

8 Site / Project Engineer (Electrical)

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอาคารสูง/คอนโด อย่างน้อย 2 – 5 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญ

Application form online

9 Site / Project Engineer (Mechanical)

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอาคารสูง/คอนโด อย่างน้อย 2 – 5 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวก

Application form online

Support

1 Document Control

Job Description

 

 • ดูแลจัดการระบบเอกสารในโครงการ
 • ควบคุมการเข้า-ออกของเอกสารในโครงการ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอก

 

Qualification

 • เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการบริหารจัดการเอกสารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้

Application form online

2 Draft man

Job Description

 • ปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • เขียนแบบงาน Civil Work เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบประปา ระบบบำบัด ระบบดับเพลิง เป็นต้น
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอก

 

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรี ด้านโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบ/เขียนแบบ อย่างน้อย 3 ปี
 • Auto CAD, BIM, Revit

Application form online

3 Project Secretary

Job Description

 • ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน
 • นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม
 • สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมทั้งการเบิกวัสดุและจัดซื้ออุปกรณ์

Qualification

 • เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานเลขานุการ/ธุรการโครงการ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้

Application form online