Follow us

TEAM GROUP

Home บริการ ด้านทรัพยากรน้ำ

ด้านทรัพยากรน้ำ

การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นหนึ่งในสาขาความชำนาญที่ทีมกรุ๊ปมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ในระยะแรกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาลุ่มน้ำ การสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน รวมทั้งการพัฒนาระบบประปา

 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยจำเป็นต้องมองการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างครอบคลุมทุกระบบ ซึ่งทีมกรุ๊ปมีความพร้อมที่จะให้บริการในโครงการพัฒนาในระดับลุ่มน้ำ การบริหารจัดการชลประทาน การป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาและการระบายน้ำ

 

ด้วยชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน ทำให้เพื่อนบ้านอย่าง สปป. ลาว ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำและเขื่อนเอนกประสงค์จำนวนมาก ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเราในหลายโครงการ

» สาขาบริการ

บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำในระดับลุ่มน้ำ

ระบบชลประทาน

การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ

ไฟฟ้าพลังน้ำ

วิศวกรรมชายฝั่ง

ประปา

 

» ผลงาน

• โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล (ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง) : กรมชลประทาน

• โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม 2 (ออกแบบรายละเอียด จัดทำแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน) : บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท น้ำงึม 2 พาวเวอร์ จำกัด

• โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (ศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน) : บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

• โครงการวางท่อส่งน้ำประปาใต้ทะเล สุราษฎร์-สมุย (ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง) : การประปาส่วนภูมิภาค

• โครงการระบบบำบัดน้ำเสียเขตห้วยขวาง ระยะที่ 4 (ควบคุมงานก่อสร้าง) : กรุงเทพมหานคร

• โครงการพัฒนาระบบประปา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโรงกรองน้ำบางเขน แผน 7/8 มหาสวัสดิ์ แผน 7/8 อุโมงค์ส่งน้ำแผน 6/7 คลองส่งน้ำดิบ แม่กลอง-มหาสวัสดิ์ (ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง) : การประปานครหลวง