Follow us

TEAM GROUP

Home คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

ที่ปรึกษาอาวุโส

นายชัยยุทธ สุทธิธนากร

ที่ปรึกษาอาวุโส

นายชวลิต จันทรรัตน์

ที่ปรึกษา

ดร. สิรินิมิตร บุญยืน

ที่ปรึกษา

นายกิตติพล บุลนิม

ที่ปรึกษา

นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

ที่ปรึกษา

ดร.อภิชาติ สระมูล

– ประธานกรรมการบริหาร

 – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายนคร แสนยาสิริ

– กรรมการบริหาร

– รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายปฏิบัติการ

นายภวัคร วงศ์พิเชษฐ์

– กรรมการบริหาร

– รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์

– กรรมการบริหาร

– ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายสมพัสตร์ สุวพิศ

– กรรมการบริหาร

– ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

– กรรมการบริหาร

– ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน