Follow us

TEAM GROUP

Home คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

ประธานที่ปรึกษาอาวุโส

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

ที่ปรึกษาอาวุโส

ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

ที่ปรึกษาอาวุโส

นายชัยยุทธ สุทธิธนากร

ที่ปรึกษาอาวุโส

นายชวลิต จันทรรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

นายกิตติพล บุลนิม

กรรมการบริหาร

นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

กรรมการบริหาร

ดร. สิรินิมิตร บุญยืน

กรรมการบริหาร

ดร.อภิชาติ สระมูล

กรรมการบริหาร

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

กรรมการบริหาร