Follow us

TEAM GROUP

Home บริการ

บริการของทีมกรุ๊ป

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยความชำนาญ 5 ด้านของทีมกรุ๊ป

ทีมกรุ๊ปให้บริการในสาขาความเชี่ยวชาญถึง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภค การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ด้วยทีมงานคุณภาพสูงซึ่งมากด้วยประสบการณ์ และด้วยนวัตกรรม ทำให้เราสามารถให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การวางแผนแม่บท การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบ การศึกษาและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ไปจนถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษา นอกจากนี้เรายังพร้อมทำหน้าที่ในการเป็นวิศวกรอิสระสำหรับโครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน