Follow us

TEAM GROUP

Home บริการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ที่ทีมกรุ๊ปสั่งสมประสบการณ์ในงานด้านการสำรวจศึกษาและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ การขนส่ง อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือด้านพลังงานสะอาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เราจึงพร้อมให้บริการที่หลากหลายนับตั้งแต่การศึกษา-ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอพยพย้ายถิ่นฐาน และการวางแผนด้านสังคม รวมไปถึงการจัดการน้ำเสีย ของเสีย และขยะอันตราย

» สาขาบริการ

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

การประเมินผลกระทบด้านสังคม (SIA)

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP)

แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน (RAP)

แผนพัฒนาสังคม (SDP)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

การจัดการกากของเสียอันตราย

 

» ผลงาน

• โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และถนนเชื่อมด่านพุน้ำร้อน (ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม): บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

• โครงการ Xekong 4 Hydropower Project (ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม): บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

• โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ โรงไฟฟ้าหงสาและสายส่งไฟฟ้า เมืองหงสา สปป.ลาว (ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม การจัดเตรียมมาตรการลดและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน) บริษัท บ้านปูพาวเวอร์ จำกัด

• โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ชลบุรี  (ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) : บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

• โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน) : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย