Follow us

TEAM GROUP

Home ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน ทีมกรุ๊ป มุ่งมั่นและทุ่มเทสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) ดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนผ่านกิจกรรมสร้างคุณค่าร่วมกันขององค์กร เริ่มจากการสร้างความสุขจากที่ทำงาน แล้วขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง และสังคมในท้ายที่สุด ตลอดจนสรรค์สร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน (Creating Shared Values) โดยขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจตลอดมา

 

ทีมกรุ๊ป มอบความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานร่วม 4 ทศวรรษสู่สังคม และดำเนินการช่วยเหลือผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ทั้งด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา การให้ความรู้สู่เยาวชน การจัดทำหนังสือ การจัดสัมมนาส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ โดยร่วมมือกับพันธมิตร องค์กรการกุศลอื่นๆ เช่น มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สภากาชาดไทย ในการบำเพ็ญประโยชน์ แบ่งปันน้ำใจ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่เยาวชนอนาคตของชาติ

 

• การสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างอนาคตของชาติ ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน ทั้งการมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน รวมถึงโครงการสนับสนุนห้องสมุดและอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน

 

• กิจกรรมให้ความรู้สู่เยาวชน ให้ความรู้และจัดทัศนศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ทีมกรุ๊ปเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการประกอบอาชีพและปฏิบัติตนในอนาคต ได้แก่ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ, TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ ตอน “เยาวชนอาสารักษ์น้ำ”

 

• ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ เผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการหาข้อสรุปร่วมกัน ตลอดจนการร่วมบรรยายกับองค์กรภายนอก ผ่านการสัมมนาเชิงสาธารณะให้ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

 

• จัดทำหนังสือ รวบรวมองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เคล็ด(ไม่)ลับฉบับ TEAM GROUP , Hydropower พลังน้ำกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า, รับรู้…สู้ภัยน้ำ, เข้าใจ CSR, วิกฤตโลกร้อน เรื่องจริง…หรือตื่นตูม?

 

• กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ แบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน บริษัท สถาบัน องค์กรการกุศลอื่นๆ เช่น มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สภากาชาดไทย ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย การมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำดื่มสะอาด และการมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

 

• กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกป่าคืนความอุดมสมบูรณ์ในกับระบบนิเวศน์ การปลูกป่าชายเลน การปลูกปะการังและปล่อยลูกปลาฉลาม