Follow us

TEAM GROUP

Home คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

        

 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

 ประธานกรรมการ

นายศานิต ร่างน้อย

 รองประธานกรรมการ

พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร

 กรรมการ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

 กรรมการ

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

 กรรมการ

นายวีระ สุธีโสภณ

 กรรมการ

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

 กรรมการ

นายชวลิต จันทรรัตน์

 กรรมการ

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

 กรรมการ