Follow us

TEAM GROUP

Home ความรับผิดชอบของกรรมการ

ความรับผิดชอบของกรรมการ

  • กฎบัตรกรรมการบริษัท  
  • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
  • กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
  • กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง