Follow us

TEAM GROUP

Home คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.อภิชาติ สระมูล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนคร แสนยาสิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมพัสตร์ สุวพิศ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมีฤกษ์ พัสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพลรัชต์ คงชุ่ม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพงษ์ธร กุศลจิตต์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเนตรชนก ต๊ะปินตา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนริศร์ เด่นไพบูลย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรพงศ์ ปรีชา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนวลแพร ภัทรมัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง