Follow us

TEAM GROUP

Home คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอำนาจ พรหมสูตร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชวลิต จันทรรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพลรัชต์ คงชุ่ม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสิทธิ์ อรรคไกรสีห์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวเยาวภา ชูวงษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายดนัยศักดิ์ ปัญญาไว

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.มนตรี บุษบาธร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนริศร์ เด่นไพบูลย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรนัยน์ ปิยะวงศ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรพงศ์ ปรีชา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนวลแพร ภัทรมัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง