Follow us

TEAM GROUP

Home นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ  ดาวน์โหลด
 • นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ดาวน์โหลด
 • นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและหลักจรรยาบรรณธุรกิจ   ดาวน์โหลด
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง  ดาวน์โหลด 
 • นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน  ดาวน์โหลด
 • นโยบายการดูแลและการใช้ข้อมูลภายใน  ดาวน์โหลด 
 • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ดาวน์โหลด 
 • นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ดาวน์โหลด 
 • นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ดาวน์โหลด 
 • นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
 • นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับบริษัท ดาวน์โหลด