Follow us

TEAM GROUP

Home รู้จักทีมกรุ๊ป

รู้จักทีมกรุ๊ป

มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กว่าสี่สิบปีที่ทีมกรุ๊ปได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรไทยที่เชื่อมั่นในขีดความสามารถและศักยภาพของคนไทย ว่าสามารถเทียบชั้นแข่งขันได้ในระดับสากล ในระยะสิบปีแรกของการทำงาน ทีมกรุ๊ปให้บริการในงานด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน มีโครงการที่ร่วมดำเนินการอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ

 

เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่สอง ทีมกรุ๊ปเติบโตอย่างรวดเร็ว ขยายขอบเขตความชำนาญออกไปในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาเมืองและภูมิภาค การพัฒนาชุมชน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่ง ไปจนถึงด้านพลังงาน ด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวทำให้งานและโครงการที่ยุ่งยากซับซ้อนของลูกค้าสำเร็จลุล่วงลงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในประเทศ หรือต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ในไม่ช้าทีมกรุ๊ปก็ได้รับการยอมรับให้เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค

 

ล่วงสู่ทศวรรษที่สาม การบริการของทีมกรุ๊ปในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยรากฐานที่มั่นคงทำให้ทีมกรุ๊ปก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องชั้นนำที่มีผลงานมากมายทั้งในประเทศไทยและในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม รวมทั้งเนปาล ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต้ และเยเมน

 

ทีมกรุ๊ปยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความสำเร็จกว่า 2,500 โครงการ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เราจึงได้ขยายขอบเขตงานบริการออกไปให้ครอบคลุมถึงงานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ นั่นก็คือ … ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม