Follow us

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานการประชุม

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
และยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 
– พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร 
– นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
– นายประสงค์ หวังรัตนปราณี
– นายกิตติพล บุลนิม
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
คำจำกัดความของกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565