Follow us

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

(วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 12 มีนาคม 2563)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยยกเลิกวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
   
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
   – นายศานิต ร่างน้อย
   – ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
   – นายชวลิต จันทรรัตน์
   – คำจำกัดความของกรรมการอิสระ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม