Follow us

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

(วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ :  29 กรกฎาคม 2563 )

รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
   
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
   – นายศานิต ร่างน้อย
   – ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
   – นายชวลิต จันทรรัตน์
   – คำจำกัดความของกรรมการอิสระ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)