Follow us

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 

รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
   
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
– นายวีระ สุธีโสภณ  
– นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
– ดร. อภิชาติ สระมูล  
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
คำจำกัดความของกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019