Follow us

TEAM GROUP

Home นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

          เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด   เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 29/2559 ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 และขอแจ้งประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ฉบับใหม่ขึ้นแทนดังนี้

 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 

1. ดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส และห้ามกรรมการ ผู้บริหารพนักงาน ทำการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กรไม่ว่าจะในรูปแบบใด

 

2. กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ การบริจาคเพื่อการกุศลการสาธารณะประโยชน์และเงินสนับสนุน และการสนับสนุนพรรคและ/หรือกลุ่มการเมือง เป็นต้น

 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคคลากร เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการป้องกันการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

 

5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เบาะแสมายังบริษัท  และจัดให้มีกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงต่อไป

 

6. จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งมีการวิเคราะห์หาสาเหตุความแตกต่างของต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริง และประมาณการต้นทุนโครงการที่วางแผนไว้อย่างสม่ำเสมอ

 

7. การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบรวมถึงขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทกำหนดขึ้น รวมทั้งมีกระบวนการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ

 

8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร เมื่อพบเห็นการกระทำที่จงใจทุจริต หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต้องมีหน้าที่แจ้งเหตุ หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ ผู้แจ้งข้อมูลที่กระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตนาที่ดีต่อบริษัท รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดจากบริษัท และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระทำดังกล่าว

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลด นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น