โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จังหวัดมหาสารคาม อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ และอ่างเก็บน้ำห้วยทา จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน

ขอบเขตงานบริการ : จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยทา จังหวัดศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จังหวัดมหาสารคาม และอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมเขื่อน ต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ อันมีสาเหตุมาจากฝนตกในปริมาณมากกว่าปกติ หรือการปล่อยน้ำเพื่อการชลประทาน โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมเชื่อมต่อระบบรับส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้

– เครื่องมืออ่านค่าแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Piezometer)
– เครื่องมือวัดการรั่วซึมของเขื่อน (V-Notch Weir)
– เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well)
– เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่าง (Reservoir Water Level)
– เครื่องมือควบคุมการอ่านค่าและส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Data Logger with Automatic Data Transmission System)
– เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา (Weather Station)