โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี สปป.ลาว

เจ้าของโครงการ  : บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนการด้านสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแขวงหลวงพระบางบริเวณเหนือน้ำ และแขวงปากลาย บริเวณท้ายน้ำ เป็น 1 ใน 9 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่มีศักยภาพสูงบนลำน้ำโขง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้นแห่งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2562 และจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,285 เมกะวัตต์

 
ก่อนหน้านี้ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการ ต่อมาในปี 2552 เราได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบรายละเอียดงานด้านโยธาประเมินราคา กำหนดแผนการดำเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประมูลและสัญญา รวมถึงงานติดตั้งเครื่องมือและตรวจวัดอุปกรณ์ทางธรณีเทคนิค