โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เจ้าของโครงการ  : กรมชลประทาน

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาวางโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจออกแบบ

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำ โดยมี “แก้มลิง” ทำหน้าที่รวบรวม รับ และดึงน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนลงมาเก็บไว้ในคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และระบายออกผ่านทางคลองมหาชัย คลองขุนราชพินิจใจ และคลองที่เชื่อมระหว่างคลองมหาชัยกับทะเล

 

ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากกรมชลประทานให้ดำเนินการศึกษาวางโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจออกแบบประตูระบายน้ำ 12 แห่ง ประตูน้ำ 1 แห่ง และ สถานีสูบน้ำ 3 แห่ง ศึกษาด้านอุทกวิทยาโดยใช้แบบจำลอง MIKE 11 ออกแบบอาคารต่างๆ คำนวณปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดด้านวิศวกรรม