“TEAMG” จับมือพาร์ทเนอร์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับ ADB


        “TEAMG” จับมือ “AIT – Nippon Koei” ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับ ADB ในโครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร บนพื้นที่สูง จ.น่าน”

   ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทฯ จับมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ บริษัท นิปปอน โคเอะ จำกัด ร่วมเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการ ให้กับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank) หรือ ADB ในโครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัว และความยั่งยืนในพื้นที่สูง (Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highlands)” โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทน ADB และ AIT เจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Virtual Meeting ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

   ทั้งนี้ ได้ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ใน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นพื้นที่สูงที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการขาดแคลนน้ำ โดย ADB ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น ผ่านกองทุนเพื่อการลดความยากจนของรัฐบาลญี่ปุ่น มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 3 ปี พร้อมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่สูงได้เรียนรู้วิธีการและแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การรับมือและปรับตัวกับภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ตามบริบทที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

   สำหรับผลสำเร็จของโครงการฯ ได้กำหนด 4 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับประเมินความเปราะบางของเกษตรพื้นที่สูงดีขึ้น ผลผลิตที่ 2 มีระบบการเกษตรที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตที่ 3 ผลิตภัณฑ์การเกษตรมีคุณภาพ มูลค่า และความเชื่อมโยงกับตลาดเพิ่มขึ้น และผลผลิตที่ 4 ส่วนราชการท้องถิ่นและชุมชนเกษตรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น

   “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมพัฒนาจังหวัดน่าน ช่วยให้ชุมชนฟื้นตัว จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำของรายได้และความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มความสามารถในการปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ต่อไป” ดร.อภิชาติ กล่าว