ทีมกรุ๊ปจับมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จัด “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน”

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จัด “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน” ให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 39 คน จากโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของทีมกรุ๊ป 4 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับเกียรติ จากคุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และ คุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง พร้อมคณะวิทยากรจาก กฟผ. มาร่วมกิจกรรมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน”