ศึกษาดูงานการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับทีมกรุ๊ป โดยคุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล ผู้อำนวยการ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 58 คน จากโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ กับโรงเรียน Suwon Information Science High School ประเทศเกาหลีใต้ ที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและวิศกรรมการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในงานบริการที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน และรับฟังสรุปภาพรวมโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญทีมกรุ๊ปที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ณ สถานทีก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561