พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” TEAMG

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ คุณชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ หรือ TEAMG คุณภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,646 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TEAMG” ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับชมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” TEAMG

ภาพบรรยากาศ