โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี

เจ้าของโครงการ  : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ขอบเขตงานบริการ : ออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีโครงการปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยระบบจำหน่ายใต้ดินแรงดันกลาง (MV 12/24KV) และระบบจำหน่ายใต้ดินแรงดันต่ำ (Low-Voltage) จะใช้วิธีการก่อสร้างแบบขุดเปิดผิวดินและวิธีที่ไม่ต้องขุดเปิดผิวดิน ส่วนระบบส่งใต้ดินแรงดันสูง (HV 69/115KV) จะก่อสร้างโดยวิธีดันท่อ (Pipe Jacking) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า Nonsi Switching Unit Station งานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า พร้อมฝึกอบรมสำหรับงานในสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าใต้ดิน งานสำรวจบ่อพักไฟฟ้าเดิมเพื่อเก็บข้อมูลนำมาจัดทำแบบเพื่อการก่อสร้าง งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ