โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ

เจ้าของโครงการ  : บริษัท ธนารักษ์  พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ขอบเขตงานบริการ : ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ

โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องเก็บพัสดุ อาคารจอดรถ 7,000 คัน พื้นที่เอนกประสงค์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานภูมิสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ พื้นที่รวมทั้งหมด 957,000 ตารางเมตร

 

โดยแบ่งออกเป็น อาคารที่ทำการศาลปกครอง เป็นอาคารสูง 11 ชั้น (สูง 45 เมตร)และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น อาคาร A สูง 9 ชั้น (สูง 40 เมตร) อาคารจอดรถ A สูง 2 ชั้น และลานรอบอาคาร A อาคาร B สูง 9 ชั้น (สูง 40 เมตร) พร้อมลานรอบอาคาร B อาคารจอดรถ B สูง 5 ชั้น ศูนย์ประชุมทรงเหลี่ยม สูง 5 ชั้น ศูนย์ประชุมทรงกลม สูง 2.5 ชั้น และหอพัก (โรงแรม) สูง 10 ชั้น (สูง 42 เมตร) ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบ ABS ระบบสารสนเทศ (IT) ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัยและฟ้าผ่า ระบบกันซึมและกันความร้อน งานภูมิสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์

 

ทีมกรุ๊ปดำเนินการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ บริหารพื้นที่ก่อสร้าง สรรหาผู้ออกแบบ รวมถึงกำกับวางผังแม่บทและออกแบบรายละเอียด สรรหาและกำกับที่ปรึกษา งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวางแผนออกแบบระบบการขนส่งและจราจรสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาต่างๆ ทั้งโครงการ และควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ