แก้มลิงศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำยม-น่านและเจ้าพระยา” 

โดยคุณประสิทธิ์ อรรคไกรสีห์ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 – 14 มกราคม 2561 หน้า 21